نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - رشت - خشکبیجار
کارشناسی شده
470,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 450
بنا(مترمربع) : 130
گیلان - رشت - خشکبیجار
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 400
بنا(مترمربع) : 115
گیلان - فومن
کارشناسی شده
280,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 206
بنا(مترمربع) : 90
گیلان - فومن
کارشناسی شده
800,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 542
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - رشت
کارشناسی شده
180,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 180
بنا(مترمربع) : 130
گیلان - رشت - لشت نشا
کارشناسی شده
340,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 400
بنا(مترمربع) : 85
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
950,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 300
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
1,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 487
بنا(مترمربع) : 187
گیلان - رودسر - چابکسر
کارشناسی شده
3,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1400
بنا(مترمربع) : 815