نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - رضوانشهر
کارشناسی شده
1,400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2000
بنا(مترمربع) : 90
گیلان - تالش
کارشناسی شده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 900
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - لنگرود - چمخاله
کارشناسی شده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 264
بنا(مترمربع) : 186
گیلان - املش
کارشناسی شده
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1290
بنا(مترمربع) : 90
گیلان - رشت - لولمان
کارشناسی شده
720,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1700
بنا(مترمربع) : 96
گیلان - تالش - اسالم
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 300
بنا(مترمربع) : 150
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 5000
بنا(مترمربع) : 204
گیلان - رشت - خشکبیجار
کارشناسی شده
420,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 220
بنا(مترمربع) : 85
گیلان - لنگرود - اتاقور
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 450
بنا(مترمربع) : 175