نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 460
بنا(مترمربع) : 195
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
570,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 210
بنا(مترمربع) : 110
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
360,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 350
بنا(مترمربع) : 55
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
15,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 17000
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
4,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 8000
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
670,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1700
بنا(مترمربع) : 140
گیلان - رضوانشهر
کارشناسی نشده
550,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 200
گیلان - رضوانشهر - پره سر
کارشناسی نشده
980,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 400
بنا(مترمربع) : 150
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی نشده
850,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 5710
بنا(مترمربع) : 180