نتیجه جستجو

67 نتیجه برای عبارت "" در محل "بندر انزلی"
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
4,640,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 290
کاربری : مسکونی - تجاری
بنا(مترمربع) : 280
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 399
کاربری : مسکونی
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی نشده
5,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3050
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 50
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
75,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
کاربری : مسکونی
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
819,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2732
کاربری : باغی
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 323.5
بنا(مترمربع) : 185
گیلان - بندر انزلی - غازیان
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 335
بنا(مترمربع) : 170
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
380,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان تهران
متراژ مفید(مترمربع) : 63
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
550,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 652
کاربری : مسکونی