گیلان - رشت
کارشناسی نشده
330,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3000
کاربری : صیفی
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2500
بنا(مترمربع) : 220
گیلان - تالش
کارشناسی نشده
1,600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 800
کاربری : مسکونی- تجاری
گیلان - تالش
کارشناسی نشده
7,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 33000
کاربری : مسکونی
گیلان - تالش
کارشناسی نشده
1,650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 750
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی نشده
576,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2880
کاربری : صیفی - باغی
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی نشده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 6750
کاربری : مسکونی- باغ
بنا(مترمربع) : 80
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
95,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3700
کاربری : کشاورزی
گیلان - تالش
کارشناسی نشده
800,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1300
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 120