گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
1,600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 4000
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - فومن
کارشناسی شده
200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : باغی
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بازارکوزه فروشان
متراژ مفید(مترمربع) : 11/10
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
220,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فوشازده
متراژ مفید(مترمربع) : 33/70
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
10,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 50000
کاربری : تجاری- صنعتی
بنا(مترمربع) : 2200
گیلان - فومن
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
420,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 868
کاربری : مسکونی
گیلان - تالش - اسالم
کارشناسی نشده
5,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 5000
کاربری : مسکونی
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی نشده
2,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 10000
کاربری : زراعی- مسکونی
بنا(مترمربع) : 81